۲۷.۸.۹۶

ساقیا می ده که جز می نشکند پرهیز را, تا زمانی کم کنم این زهد رنگ آمیز راهیچ نظری موجود نیست: