۲۴.۸.۹۶

غم آرد یاد شادیهای رفته در دل خسرو, چو یاد تندرستی و زمان شادمانیها


هیچ نظری موجود نیست: