۲۲.۸.۹۶

یوسفت نام نهادند و به گرگت دادند , مرگ، گرگ تو شد، ای یوسف کنعانی من
هیچ نظری موجود نیست: