۱۵.۸.۹۶

ز قید بندگی این بستگان شوند آزاد , اگر بشوق رهائی زنند بال و پریهیچ نظری موجود نیست: