۹.۹.۹۶

مائیم ومی ومطرب واین کنج خرابمائیم ومی ومطرب واین کنج خراب
جان ودل وجام وجامه پُر دُرد شراب
فارغ زامید رحمت وبیم عذاب
آزاده زخاک وباد واز آتش وآب.

خیام