۹.۹.۹۶

مائیم ومی ومطرب واین کنج خرابمائیم ومی ومطرب واین کنج خراب
جان ودل وجام وجامه پُر دُرد شراب
فارغ زامید رحمت وبیم عذاب
آزاده زخاک وباد واز آتش وآب.

خیام

هیچ نظری موجود نیست: