۱۳.۸.۹۶

از روزگار شاکی‌ ایم و آبنبات را مثل ذرت بوداده می‌خوریم! باز نشر

لگوی گوگل به مناسبت ۷۵ امین سالگرد سوراخ دماغ که توسط
!یک انگلیسی‌ در سال ۱۸۲۰ کشف شده است

ایشان زن ولیعهد دانمارک‌ هستند، بغل دستیشان هم بدون شرح
! میباشند، شب هم ظاهراً شبِ عشق و شوره

پنجاه سال بود انگلیس‌ها ایشان را در کاخ حبس کرده بودند 
و به کسی‌ نشونش نمیدادند، به تازگی بر طبق تشخیص دانشمندان! انگلیسی‌، کمی‌
 !حالش بهتر شده و میتونه در میان مردم ظاهر بشه

بسیجی‌ دهان گشاد مصری وابسته به برادران اخوانی تروریست! برخی‌
پرس و جو کرده بودند، دلیل این دهان گشاد برادران اخوانی چیست! برخی‌ دیگر در 
جواب اظهار داشتند: احتمالاً 
در بچگی‌، پستانکی که دهنشان گذاشته‌اند، کمی‌ تا قسمتی‌ 
!برای دهان‌شان نامناسب گنده بوده

اخوانی‌های جمهوری اسلامی، وابسته به جبهه پایداری معروف به بسیجی‌ 
!دهان گشاد به همان دلیل بالا

کارکنان سفارت انگلیس در دوران قاجار‌های ننگین

شرح سر خود

آماده سازی برزیل‌ها برای استقبال از تیم ملی‌ فوتبال کشورمانحجاب یواشکیهیچ نظری موجود نیست: