۹.۸.۹۶

هیچکس نمی‌داند روح چیست


غربی‌ها یا روح را انکار میکنند یا از آن می‌ترسند. شرقی‌‌ها یا آنرا میپرستند و یا از آن می‌ترسند. ولی‌ هیچیک از آدمیان نمیداند که روح چیست. همه اطلاعات جسته و گریخته آدمی‌ در مورد روح از کتب و افسانه‌های باستانی ایران سرچشمه می‌گیرد. و ما ایرانیها چون به منابع باستانی خود دسترسی نداریم، نمیتوانیم این معما را حل کنیم. آنهایی هم که ما را چپاول کرده‌اند، نه دانش کافی‌ نه معرفت ذاتی و نه خرد لازم را برای این کار دارند. گله‌ای راهزن مخرب تازه بدوران رسیده که جز شکم و زیر شکم هیچ منبع موثق دیگری از حیات را نشناخته و دنبال هم نمیکنند. و اگر ظاهرشان را با البسه چند قرن پیش عوض کنی‌، هیچ تفاوتی با آنها نخواهند داشت.هیچ نظری موجود نیست: