۲۹.۷.۹۶

آلات و ادوات موسیقی از سراسر دنیا

Tatar music on balalaika, balalaika-contrabass, and garmoshka

هیچ نظری موجود نیست: