۱۳.۷.۹۶

عکس با فرمانده کل قوا دارد شتر


ارج و قربی را که در ایران ما دارد شتر
در زمین وآسمان دیگر کجا دارد شتر
گر شتر داری برو هرکار میخواهی بکن
ای مسلمان معجزی مشکل گشا دارد شتر
بهر خنده بیضه های یک مسلمان را ببر
صد شتر تاوان بده کامت روادارد شتر
بیضه مستضعفان، مستکبرا در دست توست
تیغ تیز از بهر قطع هردوتا دارد شتر
بیضه را چون میبری، ای میوه چین انقلاب
باغت آبادی بگو، چشم دعا دارد شتر
جزو دستاوردهای انقلاب است این یکی
شکر حق کرده تشکر از خدا دارد شتر
گر شتر کافی نداری ،پس قناعت پیشه کن
قطع کن یک بیضه را، نرخ جدا دارد شتر
بیضه چپ را به شصت و شش شتر بتوان برید
تاجرش بیچاره شد، بهرش عزا دارد شتر
کمتر از این گر شتر داری زنی مسلم بکش
چونکه پنجاهش جواب خون بها دارد شتر
نرخ یک زن، نصف نرخ بیضه های مرد شد
سنگه ای در امر قانون و قضا دارد شتر
دشنه ها را تیز کن ای ناجی مستکبران
چون هوایت را بهنگام جزا دارد شتر
کاروان قتل و غارت را بگو سستی مکن
ساربان یک عالمه بهر شما دارد شتر
غیر از اینها هم شتر را دست کم نتوان گرفت
بابت ارجی که در امل غرا دارد شتر
اشترالاسلام قبراق است و مثل جمبو جت
رفت و برگشتی ز قم تا کربلا دارد شتر
گوشتش را دزدکی در رستورانها میپزند
دست هم در آن قضا هم این غذا دارد شتر
باب منسوجات مرغوبست پشم حضرتش
بهتر از چین و برک شال و قبا دارد شتر
دیدم آقایی که از پشم شتر دارد عبا
اولش پنداشتم بر تن عبا دارد شتر
خانمی با مانتو پشم شتر میداد قر
از عقب گفتم عجب عور وادا دارد شتر
از نمدمالی ببین کارش چه خوش بالا گرفت
در فلان مجمع گمانم آشنا دارد شتر
نقش بازی کرده در تعزیه ابن عقیل
عکس با فرمانده کل قوا دارد شتر
موقع نشخوار تفسیر سیاسی میکند
تجربه در گفتن پرت و پلا دارد شتر
از خود کلثوم ننه مدرک گرفته ظاهرأ
زین جهت در قصه گویی دکترا دارد شتر
جای تفسیر خبر، با شیوه خاله زنک
شایعات تازه از هر ماجرا دارد شتر
مخبری را کرده با جاسوس بازی همطراز
ظاهرأ یک ارتباطی با سیا دارد شتر
بسکه خواب پنبه دانه دیده در دوران شاه
در رژیم شیخ اینسان اشتها دارد شتر
شاه قدر این شترها را نمیدانست و رفت
از جیمی کارتر سپاسی بی ریا دارد شتر
بعد از این وقتی سوارش میشوی دولا نشو
سرفرازی بین که در قانون ما دارد شتر
گرچه طبع سرکش هادی چنین شعری سرود
این قصیده را از آقای شفا دارد شتر.
هادی خرسندیهیچ نظری موجود نیست: