۵.۸.۹۶

کاری از عکاس پرتغالی آندره گانکلس ... Andre Goncalves

میفرمایند چشمها، پنجره و دریچه‌های روح آدمی‌ اند. چشم‌ها دروغ نمی‌گویند و توی یک دیوار سنگی‌ دو تا پنجره اسیرند!هیچ نظری موجود نیست: