۲۸.۶.۹۶

آدمیّت و آدمی‌ در حال احتضار استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر