۱۵.۶.۹۶

امکان ندارد این خس و خاشاکِ خشم را , از این دو چشمِ قهوه ایِ تر درآورندهیچ نظری موجود نیست: