۱.۷.۹۶

دزدم لحاف برد و شبان گاو پس نداد ,دیگر بکشور تو امان و پناه نیست
هیچ نظری موجود نیست: