۹.۶.۹۶

ساده و پاکیزه و زیبا و نرم, همچو خز شایان و چون سنجاب گرمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر