۱۹.۵.۹۶

اگر سفینهٔ ما ساحل نجات ندید عجب مدار، که این بحر را کناری نیستهیچ نظری موجود نیست: