۹.۴.۹۶

وقتی به پلیدی نگاه میکنی پلیدی هم بتو نگاه میکند, وقتی بسوی پلیدی مایل میگردی, پلیدی هم بسوی تو مایل میگرددهیچ نظری موجود نیست: