۲۴.۲.۹۶

دو تصویر از دربار امپراتوری صفوی 1200-1777


تصویر ملکه مادر ( مادر شاه عباس صفوی ) بهمراه یکی از شاهزادگان دربار صفوی بتازگی از طرف موزه سلطنتی لندن رو نمایی شده است.

هیچ نظری موجود نیست: