۲۲.۲.۹۶

۲۰ تن‌ چینی‌ سه سال بر روی تنه یک درخت کار کردند و نتیجه زیر را بدست آوردندهیچ نظری موجود نیست: