۳۱.۲.۹۶

اگرم حیات بخشی و گرم هلاک خواهی, سربندگی بحکمتت نهم که پادشاهی

هیچ نظری موجود نیست: