۶.۳.۹۶

کردار آخرین مرحله و سقف و مرز آدمی‌ استخیال کژ بکار کژ گواهیست
سیاهی هرکجا باشد، سیاهیست
به از پرهیزکاری زیوری نیست
چواشک دردمندان گوهری نیست
مپوش آئینه کسرا بزنگار
دل آئینه ست، از زنگش نگهدار.