۶.۳.۹۶

کردار آخرین مرحله و سقف و مرز آدمی‌ استخیال کژ بکار کژ گواهیست
سیاهی هرکجا باشد، سیاهیست
به از پرهیزکاری زیوری نیست
چواشک دردمندان گوهری نیست
مپوش آئینه کسرا بزنگار
دل آئینه ست، از زنگش نگهدار.

هیچ نظری موجود نیست: