۲۱.۲.۹۶

همه دیدنیها و دانستنیها, ببین و بدان تا که روزی بدانیهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر