۳.۳.۹۶

تیغ در دست زنگی دیوانه !


در پایگاه نظامی هوایی آمریکا در اینجرلیک در منطقه آناتولی (کردستان اشغالی ), حدود ۵۰ بمب هیدروژنی بنام B61 وجود دارد که عملکرد و قدرت آنان ۱۰ برابر بیشتر از بمب اتمی هیروشیما است که در زمان جنگ آمریکا بر ضد ژاپن در شهر هیروشیما توسط لشگر شکست خورده آمریکا استفاده شد و هزاران تن را کشته و یا برای همیشه از کار انداخت. این بمب ها که در دسترس شبکه تروریستی ترکا میباشند, تنها ۶۸ مایل از مرز سوریه و میدان جنگ وحشتناک ارتش این کشور بر علیه تروریست های ترک و عرب داعشی فاصله دارند.
 تصور وجود این بمبها درست در کنار مرز های ما بسیار وحشتناک است ولی این تصور زمانی هولناکتر میگردد که در اخبار میخوانیم شبکه تروریستی ترکا به نمایندگان کشور آلمان که در ساخت و نگهداری پایگاه این بمب ها نقش اساسی را داشته و دارند, اجازه ورود به این پایگاه را نداده و نمیدهد! چرا که باجی که خواسته به او داده نشده است!

و با توجه به این مهم و درگیری شبکه تروریستی ترکا با تقریبا تمامی دنیا (بتازگی پس از برزیل, استرالیا هم بجمع کسانی که ترکا آنان را دشمنان میخوانند! پیوسته است!) و با توجه به روحیه متجاوز, بربر, باجگیر, سلطه جو, قانون گریز, راهزن و بیرحم و جنگطلب ترکا, پرسش اینجاست که آیا دراختیار قرار دادن چنین نیروی مخربی به ترکا, امنیت جهانی رابا خطری جدی مواجه نمیکند؟هیچ نظری موجود نیست: