۱۳.۱.۹۶

سیزده بدر بر تمامی هم میهنان گرامیم شاد و پرخنده ( فرخنده ) باد


سیزده بدر روز شادی و پایکوبی، رقص و خنده، روز همنشینی با طبیعت، روزی که پایان جشن‌های نوروزی محسوب میشود، روز پیوستن با طبیعت و گرامی‌ داشت شروع افرینش دوباره، روزی که ایرانیان سند مالکیت زمین، دانش کهکشان شناسی‌، دانش فهم طبیعت، دانش زندگی‌ اجتماعی و شریک شدن در جشن و شادی، فرهنگ خوردن و آشامیدن، فرهنگ ازدواج و تشکیل خانواده، فرهنگ احترام به ناشناخته ها، فرهنگ جشن گرفتن، فرهنگ ساده زیستی‌ و پیوند با کره زمین و با طبیعت را به دنیا ارائه داده و دانش چگونگی‌ همزیستی‌ آدمی‌ را به مردم دنیا منتقل کردند .
خجسته روز ۱۳ فروردین و جشن ۱۳بدر بر ملت شریف ایران که قدمتی به درازای آفرینش آدم و حوا دارد، گرامی‌، فرخنده و شاد باد.