۵.۱.۹۶

تک تک اجزای سازنده آدمی‌ برای خودش یکی‌ از موجودات دنیاست، باور کردنش سخت است ولی‌ حقیقت داردهیچ نظری موجود نیست: