۲۴.۱۲.۹۵

هوا بساط زمرد فکند در صحرا, بیا که وقت نشاطست و روز کار امروز


رساند باد صبا مژده بهار امروز
ز توبه توبه نمودم هزار بار امروز
هوا بساط زمرد فکند در صحرا
بیا که وقت نشاطست و روز کار امروز
سحاب بر سر اطفال بوستان بارد
بجای قطره همی در شاهوار امروز
رسد بگوش دل این مژده‌ام زهاتف غیب
که گشت شیر خداوند شهریار امروز....

قاآنی