۲۴.۱۲.۹۵

هوا بساط زمرد فکند در صحرا, بیا که وقت نشاطست و روز کار امروز


رساند باد صبا مژده بهار امروز
ز توبه توبه نمودم هزار بار امروز
هوا بساط زمرد فکند در صحرا
بیا که وقت نشاطست و روز کار امروز
سحاب بر سر اطفال بوستان بارد
بجای قطره همی در شاهوار امروز
رسد بگوش دل این مژده‌ام زهاتف غیب
که گشت شیر خداوند شهریار امروز....

قاآنی


هیچ نظری موجود نیست: