۲۱.۱۲.۹۵

هیچ کس ترا نشناخت حتی خودت


در راه خانه و محل کار، تو اتوبوس، قطار و یا مترو، آدما وقتی‌ تنها سفر میکنند، رفتار‌های متفاوتی دارند. برخی‌ از پنجره به بیرون و یا نقطه‌ای خیره شده و بفکر فرو میروند. برخی‌ کتاب و یا روزنامه میخوانند، اکثرا مشغول نگاه کردن به صفحه کوچک تلفن خود هستند و برخی‌ (بندرت)، نیز بر روی روزنامه‌ها نقاشی میکشند. خانم لیز اتکین Liz Atkin از این گروه آدماست.هیچ نظری موجود نیست: