۷.۱.۹۶

پیدا کردن چیزی که مسبوق بمادت و مدت نبود


هر ابداعی ابتدا در تخیل آدمی‌ ساخته میشود و سپس مجسم میگرد و شکل می‌گیرد. آدمی‌ که توانایی پرواز در اندیشه خود را دارا میباشد، بر دیگران برتری دارد و براستی که این تنها برتری آدمی‌ بر دیگران است. بدین سبب به اغراق نرفته آنکه می‌گوید: جایگاه هنرمند از پیغمبران بالاتراست.

گفتم که امر ایزد ابداع مبدع است
گفتا بزرگ اوست خرد عاجز ازهجر.هیچ نظری موجود نیست: