۱۹.۱۰.۹۵

نه غم برای این دنیا، نه نگرانی‌ برای آن دنیا، چرا که نه این دنیا میماند، نه آن دنیا وجود دارد , کاری از سارا گلیش Sara Golish