۳.۱۱.۹۵

آنهايی كه آنقدر ديوانه اند كه فكر ميكنند ميتوانند دنيا را تغيير دهند, آنها همان كسانی هستند كه دنيا را تغيير ميدهندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر