۲.۱۰.۹۵

چگونه میشود


بخاطر مردم است که میگویم
گوش هایت را کمی نزدیک دهانم بیاور
دنیا دارد از شعرهای عاشقانه تهی میشود
و مردم نمی دانند
چگونه میشود بی هیچ واژه ای
کسیرا که اینهمه دور است
اینهمه دوست داشت.

لیلا کردبچه