۱۳.۷.۹۵

سایه ها پس آر پشت کردن دیوارها به آفتابند، گستاخی دیوارها را ستایش نکنیم تا آفتابی بمانیم