۷.۷.۹۵

خانه‌ای که جایگاه خوب‌ترین‌ها و بد‌ترین هاست


  پندار‌های گوناگون از شرم آورترین و احمقانه‌ترین تا ناب‌ترین و نیکترین آنان در خانه مغز ما جای می‌گیرد.