۲۸.۵.۹۵

هیچگاه به توانایی‌های خود پی نخواهیم برد مگر اینکه "روی پای خود ایستادن" تنها گزینه باقیمانده باشد