۱۱.۵.۹۵

اگر نگاهتان بر توانایی‌هایتان گره خورده باشد هیچ فراز و فرودی دلتان را نمی لرزاند