۲۲.۵.۹۵

هزاران سال است زنان ایران میبافند، پارچه بافی‌، قالی بافی‌، حصیر بافی‌، بافتنی، قلابدوزی، گلدوزی، کوبلن دوزی و الااخر