۲۱.۵.۹۵

تصاویری از مردم کوچه و بازار خارج!

به مردم خود بگویید آنچه که در فیلم‌ها می‌بینند با واقعیت بسیار تفاوت دارد