۷.۱۰.۹۱

شباهت بى نظير آرم جمهورى اسلامى با آلت تناسلى زنآخوند‌های ‌شیعه ایران از بس فکرشان در پایین تنه بسر میبرد، آرم جمهوری اسلامی را نیز بشکل آلت تناسلی زنان طراحی‌ کرده اند. سندش هم موجوده.