۱۱.۱.۰۱

شگفت نیست گرآفتاب سجده برد بپیش طبع سخنگوی وخاطر دانا


مثل یک درخت که هرچه بسوی نور خورشید قد میکشد بهمان اندازه هم بسوی تاریکی اعماق زمین ریشه میدواند، آدمی هم هرچقدر بدنبال آرزوهای مادی باشد بهمان اندازه غرق در گمراهی خواهد شد. 
نیچه 
 


Salar Aghili, Mehr Iran