۲۴.۱۲.۰۰

رسیدی و پر از شادی و شوری، آهای چارشنبه سوریشب چهارشنبه سوری آخره ساله
 زمستون میره پشتش بهاره
 این جشن بزرگ از نیاکانه 
 ازنیاکانه پاک ایرانه
 ای بته بته بته
 یادت نره این گفته 
 ای بته بته بته


آهنگ شاد چهارشنبه سوری

هیچ نظری موجود نیست: