۲۱.۱۲.۹۹

آدمی خوارند اغلب مردمان

 آدمی از چهار چیز ناگزیر بود : 
اول نانی, 
دویم خلقانی, 
سیم ویرانی, 
چهارم جانی 
(اول خوراکی, دوم جامه یا لباسی, سوم خانه یا منزلی, چهارم همسر و یا یاری). و تا درگیراین ۴ است , بیگناه و معصوم و پیغمبر نیست.
سعید ابوالخیر

هیچ نظری موجود نیست: