۲۱.۱۲.۹۹

قفس بشکن کزین دام گلوگیر, چو باز افتادی از ره ره ز سر گیر

 
بگو‌ای ماه تا ساقی ز می‌مجلس بیاراید 
که خورشید جهان آرا بدولتخانه می‌آید 
 به بستان رو به پیروزی دمی تا باد نوروزی 
به بوی زلف مشکین تو عنبر بر سمن ساید.
سلمان ساوجی

 پوران - گل اومد بهار اومد
هیچ نظری موجود نیست: