۸.۸.۹۹

از سستی آدمیزاد, گرگ آدمیخوار پیدا شود

 
سه چیز نزد سه کس قرار نگیرد: 
۱- مال در کف آزادهگان  
۲- صبر در دل عاشقان  
۳- نصیحت بگوش مردم نادان.
 
قراردر دل آزادگان نگیرد مال 
نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال.
 
نصیحت همه عالم چو باد در قفس است
بگوش مردم نادان و آب در غربال.
 سعدی کبیر 
 
همچنین است: 
۴- آرامش در دل حسود  
۵- راز نزد فضول 
۶- آب در غربال .

هیچ نظری موجود نیست: