۹.۸.۹۹

انگلیس سرزمین فواحش و طاعون و اپیدمی و تقلب

Astonishing Portraits of London's Street Children From the 1960s
 
کودکان انگلیسی در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی - این کودکان بعد ها از طرف دولت وقت انگلیس و توسط ده ها کشتی به استرالیا تبعید 
 شدند.
بعنوان مثال سه اپیدمی بزرگ و معروف قرن ۱۹ که در لندن و انگلیس رخ داده است و هر سه هم در یک روز جمعه بوقع پیوسته و بانی کشتار صد ها هزار نفر ساکسونی شده و از این نظر به جمعه سیاه معروفند, از این قرارند: در تواریخ ۶ دسامبر ۱۸۴۵, در ۱۱ ماه مه ۱۸۶۶ و در ۱۹ سپتامبر ۱۸۷۳ میباشند. 
امروز هم دنیا شکنجه میشود چون در انگلیس و فرانسه پر از بیماری واگیردار و نکبت است. 

هیچ نظری موجود نیست: