۳۰.۴.۹۹

من توانستم هزاران سال زندگی‌ کنم آیا تو میتوانی‌ ۲۰۰ سال زندگی‌ کنی‌هیچ نظری موجود نیست: