۲.۱.۹۹

نوروز بر تمامی پرهیزگاران و نیکو کرداران همواره پیروز باد


کسی گیرد از خلق با ما قرار
که باشد چو ما پاک و پرهیزگار

دف نوازی هزار نفری در سنندج. ده ف له شاری سنه

هیچ نظری موجود نیست: