۱.۱۱.۹۸

قدرت ز برای کار تو ساخت, این قبه ٔ نغز بیکران را


برای زندگی‌ کردن راههای ساده‌ای هم وجود دارد:
 
-غرق شدن تو مواد مخدر بجای جنگیدن برای زندگی‌.
-بیتفاوتی بجای درگیری برای زندگی‌.

-دزدی کردن بجای کار کردن برای زندگی‌. 
-کتک زدن بچه بجای تربیت او برای زندگی‌.
-.......
تفاوت فقط در "اما به چه قیمتی" است؟
هیچ نظری موجود نیست: