۹.۸.۹۸

جشن ارواح, Halloween

میفرمایند یک روز در سال ارواح مردگان خود را به چشم آدمیان مینمایند و از آنها درخواست مطأع دنیوی میکنند. و تنها خانه‌هایی‌ که یک کدوی حلوایی در کنار درشان باشد، از درخواست ارواح و مردگان معذورند.هیچ نظری موجود نیست: