۲۷.۷.۹۸

ز جنس مردمان مشمار خود را


ز جنس مردمان مشمار خود را
گرت يزدان زری دادست و زوری
هنر بايد چه روباهی چه شيری
خرد بايد چه قارونی چه عوری
ز خشم غالب و از حرص با برگ
همين دارند هر ماری و موری....

هیچ نظری موجود نیست: