۲۴.۵.۹۸

کیر پرستی‌ در چین

مهرجان العضو الذكري - القضيب - اليابان

یکی‌ از مذاهب رایج در شرق آسیا ، پرستش آلت مردانه است. و مردم بسیاری در آنجا بصورت گسترده آلت مردانه را میپرسند. قبایل بربر ترک هم -پیش از این- تنها خدایی که میشناختند، همین آلت مردانه بود. (۱)

در ویدیو تهیه شده میتوان دید که حتی کودکان هم از این موضوع پیروی میکنند و در بعضی صحنه‌ها ، مردم آلت مردانه را بصورت علم در آورده و ماننند روز عاشوراِ شیعیان و علم امام حسین در خیابان میچرخانند.
و کسانی که میخواهند حاجتِ خود را بگیرند ، رفته و صورتشان را به آلت مردانه میمالند! از نظر این مردم ، آویزان شدن شیعیان به قبر‌ها و دخیل بستن آنان بضریح‌های فلزی، و درخواست و طلب آرزو کردن بدین ترتیب، کاری بس مسخره، احمقانه و خنده دار است. و می‌‌پرسند مگر میشود از یک مرده درخواست کرد و انتظار داشت که حاجت کسی‌ را برآورده سازد؟
درست همانگونه که یک شیعه با دیدن این ویدئو میخندد و مسخره می‌کند.(۱)ترک‌ها که در نقش غلام برای قبایل دیگر آدمکشی میکردند و هنوز هم میکنند، پس از پیوستن بقبایل عرب و انگل و ویکینگ و گل و حمله به شهر‌های ایران و ورود بخاک امپراطوری پارسها، از قبایل دیگر دین و مذاهب وحشی‌ها را بطور ناقص یاد گرفتند. و بوزینه وار تلقلید کرده و همچنان میکنند. این حمله بنام حمله اعراب و ترک‌ها در ایران معروف است که در حدود ۲۰۰ سال پیش صورت گرفت. ولی‌ به آن قدمت ۱۴۰۰ ساله میدهند تا تاریخ با شکوه ایرانیان را مخدوش ساخته تا افتخارات این تاریخ با شکوه باعث وطن پرستی ایرانیها نشود. چرا که از این امر واهمه دارند.;

این حملات ابتدا با انداختن چند جسد ترک و عرب و دیگر قبایل که توسط بیماری‌های‌ هولناک و مسری، نظیر طاعون سیاه و وبا از پا در آمده بودند، در بین مردم متمدن شهر‌های آباد ایران و بمنظور آلوده و مریض ساختند ساکنان این شهر ها، شروع میشد، و پس از این لشگری از قبایل وحشی و بربر که بمرور زمان به این بیماری‌ها عادت کرده و از آنها جان سالم بدر برده بودند، آنچنان وحشیانه به شهر‌ها و مردم بیمار حمله میکردند که حتی سگ‌ها و گربه‌ها هم از این حملات جان بدر نمیبردند. این داستان منجر به ازهمپاچی امپراطوری پارس ها، کشته شدن نادر شاه و روی کار آمدن قجر‌های ترک در ایران شده و کشور‌هایی‌ که امروزه عربی‌ خوانده میشوند تماماً از ایران جدا گشته و به قبایل عرب سپرده شدند. بخش اروپایی امپراطوری پارس‌ها هم دست انگل‌ها و گل‌ها و ویکینکگ‌ها افتاد.

هیچ نظری موجود نیست: