۲۳.۴.۹۸

چه رنجی میکشد آنکس که انسان است و از احساس سرشارآنکه هرگز نان به اندوه نخورد 
و شب بزاری سپری نساخت 
شما را ای نیروهای آسمانی, هرگز نشناخت.

گوته

هیچ نظری موجود نیست: